Daily Archives: September 16, 2016

THE 1976 STUDENTS UPRISING IN CAPE TOWN!

Senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, senzeni na, sono sethu, sono sethu yintoni na, sono sethu yintoni na, sono sethu, sono sethu bubumnyama….!!!! Sizowodubula ngoMbayi-Mbayi ayabaleka dubula ngombayi-mbayi, sizowadubula, dubula,